Tuyên truyền sách Hè 2020 Tiểu học Đồng Thái

CHỦ ĐỀ: "Việt Nam – Đất nước – Con người"

Giới thiệu cuốn sách: "BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI"

của nhóm nhà văn: Hoàng Anh, Hoàng Điệp và Phương Thanh